SKAIDRUMO PRANEŠIMAS

                                                                    2021 m. balandžio 29 d.

  1. Audito įmonės teisinė struktūra ir nuosavybės aprašymas.

UAB „Valskaita“ yra savarankiškas  ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės akcininkė auditorė Valerija Šimkienė valdo

100 procentų bendrovės akcijų.

Bendrovės valdymo organas-direktorius. Valdyba ir Taryba nesudaromos.

UAB „Valskaita“ buveinė S. Konarskio g. 49, Vilnius   

 2. Audito tinklo aprašymas.

Bendrovė nepriklauso audito įmonių tinklui.

 3. Audito įmonės valdymo struktūros aprašas.

UAB „Valskaita“ yra ribotos atsakomybės pelno siekiantis juridinis asmuo.  

 4. Audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema,sistemos veikimo efektyvumas.

Bendrovės kokybės kontrolės sistema sukurta, įdiegta bei valdoma vadovaujantis 1-uojo Tarptautinio  audito kokybės kontrolės   

Standarto „ Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ reikalavimus.

 5. Audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūra.

Lietuvos auditorių rūmai paskutinį kartą audito kokybės kontrolės peržiūrą atliko 2019 metais. Peržiūros metu esminių audito kokybės kontrolės trūkumų nenustatyta.

 6. Viešojo intereso įmonės, kurių audito įmonė atliko.

UAB „Valskaita“ 2020 m. atliko 1 (vieną) viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą.

 7. Nepriklausomumo principo laikymąsi bendrovėje.

Vadovaujantis patvirtintu kokybės kontrolės vadovu, bendrovės darbuotojai, paskirti užduoties atlikimui, privalo neturėti draudžiamų ryšių ir finansinių interesų, susijusių su klientu ar jo dalyviais. Darbuotojai privalo laikytis nepriklausomumo ir etikos reikalavimų, numatytų Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose. Visi darbuotojai,  kiekvienais metais, rašytinai patvirtina savo nepriklausomumą kliento atžvilgiu, prieš audito užduoties vykdymą. Bendrovės  auditoriai laikosi rotacijos reikalavimo, kuriais apribojamas metų skaičius, kai auditorius gali teikti audito paslaugą konkrečiam klientui. Bendrovės nepriklausomumo reikalavimai atitinka Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekso bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus reikalavimus.

8. Auditorius ir auditoriaus padėjėjai nuolat tobulina kvalifikaciją.

Auditorius kasmet išklauso  kvalifikacijos kėlimo kursą, kurio apimtis-ne mažiau kaip 120 valandų per  kiekvienus paeiliui einančius tris metus.

 9. Informacija apie pardavimo grynąsias pajamas.

 

Veikla                                   2020 m. pajamos (tūkst. €)          2019 m. pajamos (tūkst €)

 

Finansinių ataskaitų auditas                    8                                              3

Buhalterinės apskaitos paslaugos            11                                            14

Kiti patikrinimai                                    7                                              9

 

 10. Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas.

Darbuotojams nustatytas fiksuotas atlyginimas. Taikoma priedų sistema.

 

 

Direktorė                                                                                                                                                              Valerija Šimkienė