top of page

Pranešimas PDF formatu

SKAIDRUMO PRANEŠIMAS

2022-10-05

  1. Audito įmonės teisinė struktūra ir nuosavybės aprašymas.

UAB „Valskaita“ yra savarankiškas  ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės akcininkė auditorė Valerija Šimkienė valdo 100 procentų bendrovės akcijų.

Bendrovės valdymo organas-direktorius. Valdyba ir Taryba nesudaromos.

UAB „Valskaita“ buveinė S. Konarskio g. 49, Vilnius

 

   2. Audito tinklo aprašymas.

Bendrovė nepriklauso audito įmonių tinklui.

 

   3. Audito įmonės valdymo struktūros aprašas.

UAB „Valskaita“ yra ribotos atsakomybės pelno siekiantis juridinis asmuo.

 

   4. Audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema, sistemos veikimo efektyvumas.

Bendrovės darbas organizuojamas pagal patvirtintą kokybės kontrolės vadovą su kuriuo pasirašytinai  supažindinami  bendrovės darbuotojai.

UAB „Valskaita“ vadovas atsakingas  už kokybės kontrolės vadovo vykdymo priežiūrą bei peržiūrą.

Bendrovės kokybės kontrolės sistema sukurta, įdiegta bei valdoma vadovaujantis 1-uojo Tarptautinio  audito kokybės kontrolės Standarto „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ reikalavimus. Audito kokybės kontrolė kasmet peržiūrima ir, esant reikalui, papildoma.

Bendrovės kokybės sistema apima:

*vadovo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę, kurią prisiima UAB „Valskaita“

vadovas. Jis (vadovas) atsakingas už Kokybės kontrolės vadovo laikymąsi;

*žmogiškųjų išteklių  kvalifikacijos kėlimą ir mokymą;

* užduočių atlikimo stebėseną, kurią atlieka darbuotojas, nedalyvaujantis užduoties atlikime. Stebėsena atliekama nuolat.

*etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, kurį pasirašytinai patvirtina kiekvienas  darbuotojas;

* vadovo atsakomybę prisiimant naują klientą įvertinti pajėgumus ir žinias  kad būtų suteiktos  kokybiškos paslaugos;

UAB „Valskaita“ vadovas patvirtina, kad  Kokybės kontrolės sistema funkcionuoja veiksmingai. Darbuotojai dirba pagal Tarptautinius audito standartus.

 

   5. Audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūra.

2020 m.  atlikta viešo intereso įmonės atlikto metinio finansinių ataskaitų rinkinio  audito kokybės peržiūra. Peržiūrą atliko  partneris, nedalyvavęs  užduoties audito atlikime. Peržiūros metu esminių audito kokybės kontrolės trūkumų nenustatyta.

2019  m. LAR atliko audito Kokybės kontrolės peržiūrą. Esminių trūkumų nenustatyta.

 

   6. Viešojo intereso įmonės, kurių audito įmonė atliko.

UAB „Valskaita“   2021 m. atliko 1 (vieną) viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditą.

Atlikta UAB draudimo kompanija „LAMANTINAS , į/k 110062097, finansinių ataskaitų  rinkinio  auditas.

 

   7. Nepriklausomumo principo laikymąsi bendrovėje.

Vadovaujantis patvirtintu kokybės kontrolės vadovu, bendrovės darbuotojai, paskirti užduoties atlikimui, privalo neturėti draudžiamų ryšių ir finansinių interesų, susijusių su klientu ar jo dalyviais. Darbuotojai privalo laikytis nepriklausomumo ir etikos reikalavimų numatytų Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose. Visi darbuotojai,  kiekvienais metais, rašytinai patvirtina savo nepriklausomumą  kliento atžvilgiu, prieš audito užduoties vykdymą ir įsipareigojimą informuoti vadovą, jei atsirastų aplinkybės, galinčios kelti grėsmę darbuotojo nepriklausomumui kliento atžvilgiu. Bendrovės  auditoriai laikosi rotacijos reikalavimo, kuriais apribojamas metų skaičius, kai auditorius gali teikti audito paslaugą konkrečiam klientui. Bendrovės nepriklausomumo reikalavimai atitinka Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekso bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus reikalavimus. Bendrovėje  pastoviai atliekama nepriklausomumo stebėsena. UAB „Valskaita“ vadovas patvirtina, kad 2021 metais buvo atliekamas darbuotojų, dalyvaujančių užduoties atlikime, nepriklausomumo vidaus tikrinimas.

 

   8. Informacija  apie įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimą.

Auditorius ir auditoriaus pdėjėjai nuolat kelia kvalifikaciją. Auditorius kasmet išklauso  kvalifikacijos kėlimo kursą, kurio apimtis-ne mažiau kaip 120 valandų per  kiekvienus paeiliui einančius tris metus.

 

   9. Informacija apie pardavimo grynąsias pajamas.

Veikla                                                                                                                                                        pajamos (tūkst. €)

                                                                                                                                                2021 m.                                              2020 m.

Finansinių ataskaitų auditas                                                                                                   12                                                           8

Tame tarpe pajamos iš viešojo intereso įmonių audito                                                        5                                                            5

Buhalterinės apskaitos paslaugos                                                                                          17                                                           11

Konsultavimo paslaugos, kiti patikrinimai                                                                               1                                                             7

 

 

 

Bendrovė viešojo intereso įmonei kitų, nei audito paslaugų, neteikė.

 

  10. Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas.

Darbuotojams nustatytas fiksuotas atlyginimas. Taikoma priedų sistema.

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                          Valerija Šimkienė

bottom of page